Vedtægter for Rudolfklubben                       

 

§ 1.         Navn og hjemsted.
               Klubben benævnes Rudolfklubben og har hjemsted i Aakirkeby, 

               Bornholms Regionskommune.

 § 2.         Formål.
                Klubben har til formål at medvirke til en fysisk udsmykning af Aakirkeby.
                Andre opgaver til gavn for Aakirkeby kan løses efter nærmere aftale.

 § 3.         Medlemmer.                
                Som medlemmer kan optages personer, der vil medvirke til at opfylde ovennævnte formål,

                og som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet

 § 4.         Medlemmernes forpligtelser.
                Der påhviler ikke medlemmer forpligtelser ud over de, man mundtligt aftaler i relation til 
                hver enkelt arbejdsopgave.

 § 5.         Klubbens ledelse.
                Klubbens ledelse varetages af 5 valgte personer. En formand, kasserer og sekretær og

                2 bestyrelsesmedlemmer.

                Klubben tegnes af formand eller kasserer sammen med en anden person i bestyrelsen

                Arbejdets / opgavernes fordeling og planlægning foretages på et medlemsmøde, som afholdes en

                gang om måneden.

 

 § 6.         Klubbens økonomi.
                Klubbens økonomi varetages af kassereren.
                Økonomiske midler til materialer søges tilvejebragt ved tilskud fra foreninger og fonde.                    

                Kassereren fører en medlemsliste.
                Regnskabsåret er kalenderåret, og regnskabet revideres af 2 valgte revisorer                                    

                Udgifter til nyindkøb og maling m.v. kan afholdes efter aftale på de månedlige 
                medlemsmøder.                                                                                                                              

                Økonomiske midler, der er søgt og bevilget til et specifikt projekt, går dog ubeskåret til dette.
                Sekretæren fører en inventarliste over større genstande

 § 7.         Generalforsamling.
                Der afholdes en årlig generalforsamling i februar måned.                                                                   

                Tidspunktet oplyses senest på medlemsmødet i december året før.

                 Dagsorden for generalforsamlingen:  

                 1.  Valg af dirigent                                                                                                                           

                 2.  Beretning ved formanden om klubbens virksomhed.                                                                    

                 3.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab.  

                 4.  Indkomne forslag.                                                                                                                      

                 5.  Valg af foreningens ledelse, formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer

                      jf.§8.        

                 6.  Valg af bestyrelsessuppleant.

                 7.  Valg af 2 revisorer og èn revisorsuppleant.

                 8.  Eventuelt 

                  Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag, der er optaget på dagsordenen.

                  For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer.

                  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden for 14 dage, hvis 50% af

                  medlemmerne kræver det.

    

  § 8.          Valg /stemmelighed.
                  Bestyrelsen vælges for 2 års perioder,                                                                                              

                  Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år,

                  kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg  i ulige år.
                  Øvrige valg er gældende for 1 år.                                                                                                    

                  Ved stemmelighed er siddende formands stemme udslagsgivende.

 § 9.           Klubbens opløsning.
                  Bestemmelse om klubbens opløsning skal ske med mindst 75% af de tilstedeværendes 
                  stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 8 dages mellemrum.
                  Klubbens aktiver skal efter opløsning tilfalde foreninger / klubber, der virker med

                  udsmykning af Aakirkeby.
                  Endelig beslutning om dette træffes på den sidste generalforsamling ved simpelt flertal.

                 Ovenstående vedtægter er vedtaget på  Rudolfklubbens generalforsamling 10. september 2009 og

                  efterfølgende ændret på generalforsamling 10. februar 2011, .samt 13. feb. 2014

 

                                       Jan Harvest                Jørn Erik Funch                  Robert Johnsen

                                         Dirigent                        Formand                             Referent